TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on Suomessa lakisääteistä. Työnantaja on velvollinen järjestämään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kaikille työntekijöilleen (Korvausluokka I).

Työterveyshuoltotoiminnan tavoitteena on yhdessä työpaikan kanssa terveysvaarojen ja –haittojen ehkäiseminen ja torjuminen, työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden ylläpitoja ja edistäminen sekä työyhteisön toimivuudesta huolehtiminen.

Työterveyshuollon sisältö määräytyy kunkin työpaikan tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Työterveyshuollon sisältö määritellään ensimmäisellä työpaikkakäynnillä työterveyshuoltotoimintaa aloitettaessa.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoisia työterveyspainotteisia sairaanhoitopalveluja (Korvausluokka II).

Työterveyspainotteinen sairaanhoito on osa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jonka tavoitteena on hyvän hoidon varmistaminen, tarvittavaan hoitoon ohjaaminen sekä työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin seuranta ja tukeminen.

Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia 50-60% (Kela määrittelee maksukaton vuosittain) hakemuksen perusteella.

Työterveyshuollon sisältö

Työpaikat ja niiden olosuhteet ovat erilaisia, siksi myös työterveyspalvelujen sisältö ja toteutustapa vaihtelevat. Työterveyshuoltopalvelujen sisältöön vaikuttavat työpaikan olosuhteet, työ sekä työhön liittyvät muutokset.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että työpaikan edustajat ja työterveyshuolto yhdessä räätälöivät tarpeen mukaiset työterveyshuoltopalvelut. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan ajan tasalla oleva tieto työpaikasta ja sen toimintatavoista.

Säännölliset tapaamiset ja keskustelut työpaikan ja työterveyshuollon välillä ovat erittäin tärkeitä. Näin varmistamme, että työterveyshuollossa on ajantasaiset tiedot työpaikan tilanteesta, tarpeista ja yhteistyön toimivuudesta.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon sisällöstä laaditaan kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma voi olla myös osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muodostaa osan muusta työnantajan laatimasta kehittämissuunnitelmasta.

Ajan tasalla oleva tieto työpaikan tarpeista, voimavaroista, vaara- ja kuormitustekijöistä sekä tuore työpaikkaselvitys ovat suunnittelun perusta . Suunnitelmassa otetaan huomioon myös työoloihin, työhön ja henkilöstöön kohdistuvat tulevat muutokset. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan työnantajan -, työntekijöiden- ja työterveyshuollon edustajien kanssa yhteistyössä todettujen työpaikan tarpeiden perusteella.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjataan myös yhteistyön toteutus työpaikan eri toimijoiden kanssa, kuten työsuojelun, sekä muden terveydenhuollon ja kuntoutustoimijoiden kanssa.

Toimintasuunnitelman voimassaoloaika voi vaihdella 1 – 5 vuoteen, mutta se päivitetään vuosittain ja liitetään Kelan työterveyshuollon korvaushakemukseen.

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa määritellään toteutuksen seuranta ja vaikuttavuuden arvioinnin mittarit. Arviointiin osallistuvien nimeäminen ja arvioinnin toteutustapa sekä tiheys on myös syytä määritellä. Kelan korvaushakemus edellyttää, että toteutusta arvioidaan vuosittain.

Toimintasuunnitelma tulee olla työntekijöiden nähtävillä.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!